top of page
IMG_1749.JPG
comitè1.jpg

L’agrupament té un comitè de mares i pares que ajuden al Kraal en diverses tasques. Aquest està format per mares i pares de membres de l’agrupament que decideixen implicar-se en el dia a dia de l’agrupament.

El comitè del Jamboree ha sigut clau en molts moments, especialment en aquells que l’agrupament ha passat per dificultats. Els membres del comitè van realitzar les gestions per tal d’aconseguir un nou local en el moment en que l’agrupament es va quedar sense cap lloc on poder realitzar les seues activitats i guardar el seu material.

A continuació vos deixem amb més informació sobre el Comitè, les seues funcions i com formar-ne part:

El comitè de pares i mares del Jamboree és un òrgan de consulta i suport format pels pares i mares dels xiquets i xiquetes de l’agrupament.

 

1. MEMBRES

 

Són membres del comitè de pares i mares de l’agrupament totes aquelles persones que siguen pares, mares o tutors legals dels xiquets i xiquetes inscrits en l’agrupament i que lliurement decidisquen formar-ne part.

 

Per tal de formar part del comitè caldrà comunicar-ho a algun membre en actiu del Comitè o al Cap d’agrupament.

 

La condició de membre del comitè no comporta cap obligació més enllà de la que cada persona assumisca puntualment per a tasques determinades.

 

Les persones que formen part del comitè no representen a la totalitat de les mares i pares de les xiquetes i xiquets de l’agrupament sinó que emeten les seues opinions a títol personal. L’opinió de les persones membres del comitè serà tinguda en compte per a la presa de decisions per part del Kraal (equip de monitors i monitores) de l’agrupament.

2. FUNCIONS

2.1. Consulta:

 

El comitè exercirà una funció consultiva per a aquelles matèries per a les que el Kraal considere necessari obtindre una opinió externa a la dels seus membres, especialment quan aquestes puguen afectar a la resposta per part de les famílies dels xiquets i xiquetes de l’agrupament a la participació en determinades activitats. En tot cas es consultarà l’opinió del comitè per a les següents qüestions:

 

  • Realització d’acampades i campaments, especialment en quant a la ubicació del lloc i cost de les instal·lacions, contractació de mitjans de transport, pressupost i cost final de l’activitat i qüestions d’intendència que no puguen ser realitzades pels membres del Kraal.

 

  • Cost i possible modificació de la quota de membre de l’agrupament.

 

  • Realització d’activitats extraordinàries que impliquen a tot l’agrupament, com per exemple la celebració de sopars, l’organització d’actes commemoratius d’aniversaris de l’agrupament o activitats similars.

 

  • Situacions d’emergència que afecten el funcionament normal de l’agrupament i per a les que calga establir mesures específiques.

 

2.2. Suport a l’agrupament:

 

  • Organització i recerca de persones voluntàries per a equips de suport i intendència per a activitats concretes, com puguen ser els berenars organitzats habitualment abans dels períodes de vacances i la cuina i intendència en les acampades de pasqua i els campaments d’estiu. Aquests equips podran estar formats per les persones membres del comitè i per altres pares i mares i persones vinculades a l’agrupament que s’oferisquen voluntàries.

 

  • Donar suport a l’agrupament en la recerca de recursos econòmics, materials i personals, especialment en situacions de necessitat urgent d’aquests. Col·laborar amb el Kraal en la captació de xiquetes i xiquets per a l’agrupament.

 

  • Proposar o organitzar la realització d’activitats per a la dinamització dels pares i mares de l’agrupament.

 

  • Col·laborar amb el Kraal en la realització de qualsevol altra funció que de manera puntual es crega convenient per part del Kraal i del comitè.

3. ORGANITZACIÓ

 

El comitè no tindrà una estructura organitzativa determinada ni s’establiran càrrecs entre les seues membres.

 

El comitè es reunirà conjuntament amb el Kraal almenys una vegada cada trimestre. Aquestes reunions s’intentaran fer coincidir amb l’inici de la ronda solar, abans de les acampades i abans del campament d’estiu. La convocatòria i establiment de l’ordre del dia d’aquestes reunions correspondran al Cap d’agrupament.

 

El comitè podrà reunir-se de manera autònoma per a l’exercici de les seues funcions sempre que els seus membres ho consideren necessari.

bottom of page